Aanmelden

Wet passend onderwijs

Per 1 augustus 2014 is  de Wet passend onderwijs van kracht gegaan. Dit houdt in dat de scholen een zorgplicht krijgen. De scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om hier daadwerkelijk aan te voldoen vormen reguliere en VSO scholen samen samenwerkingsverbanden.

Financiering
Ook de financiering bij de invoering van de Wet passend onderwijs verandert. De bekostiging van extra ondersteuning voor een leerling is niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. Het zo genaamde “rugzakje” verdwijnt hiermee. Het beschikbare geld gaat verdeeld worden over de samenwerkingsverbanden en zij verdelen dit weer onder de scholen waar extra ondersteuning nodig is.

Het samenwerkingsverband (SWV)
De organisatie van Weer Samen Naar School wordt geregeld vanuit de  regionale samenwerkingsverbanden(SVW). De Spinaker heeft te maken met diverse samenwerkingsverbanden die vallen onder de  Stichting Samenwerkingsverband.
Ieder samenwerkingsverband heeft een Permanente Commissie Leerlingenzorg.
Deze commissie beoordeelt of het nodig is om een leerling op  het Voortgezet onderwijs te plaatsen.
Een (onafhankelijke) commissie bestaande uit verschillende deskundigen bepaald of er een toelaatbaarheidsverklaring afgegeven wordt. 
Wanneer dit het geval is, geven zij een toelaatbaarheidsverklaring af.

Toelaatbaarheidsverklaring
Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan uw kind geplaatst worden op de VSO school waar u uw kind heeft aangemeld. De aanmelding van uw kind dient 10 weken voor het nieuwe schooljaar ingediend te zijn. Het Samenwerkingsverband gaat kijken of er aan de zorgplicht is voldaan vanuit de school van herkomst en of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor toelaatbaarheidsverklaring.
Wanneer dit het geval is meldt de school uw kind aan bij het samenwerkingsverband. Wanneer het samenwerkingsverband hiermee instemt krijgt u een toelaatbaarheidsverklaring. Deze toelaatbaarheidsverklaring geeft toegang tot de VSO school van aanmelding.
Wanneer u deze verklaring niet krijgt, moet u uw kind aanmelden bij een andere school bv. een gewone reguliere VO school binnen het samenwerkingsverband of daarbuiten.

De onderwijsconsulent
Wanneer u het niet eens met de toelatingsbeslissing dan kunt u een beroep doen op de onderwijsconsulent. Deze consulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en school. 
Als dit niet voldoende is, kunt u terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Extra informatie:
Wilt u meer informatie over de samenwerkingsverbanden, passend onderwijs, plaatsing en de financiering dan verwijzen wij u naar de volgende website passend onderwijs

Via  deze website vindt u eveneens de routing in een stroomschema voor aanmelding en zorgplicht.

Belangrijk !!!Voor de afdelingen Kliniek (Triversum), leerlingen van het Orthopedagogisch Zorg Centrum Amstelduin Lijn 5 te Alkmaar  en Transferium te Heerhugowaard geldt deze toelaatbaarheidsverklaring  procedure niet. Voor hen is bij het Ministerie van OC&W plaatsbekostiging aangevraagd.

Plaatsingscommissie
De plaatsingscommissie van de school stelt vervolgens met hulp van handelingsgerichte diagnostiek een OntwikkelPerspectiefPlan op het zgn. O.P.P.  voor de toelating van de  leerling. De ouders en leerlingen nemen dit plan door en vullen het desgewenst aan en ondertekenen dit.
 

Leerlingen van Triversum, Amstelduin en Transferium

De plaatsing van plaats bekostigde leerlingen 
Onze leerlingen van Triversum, Amstelduin en Transferium, krijgen onderwijs op basis van plaats bekostiging. Dit wil zeggen, dat zij (afhankelijk van het aantal toegekende plaats bekostigde plekken) een onderwijsplaats krijgen. Zij hoeven niet geïndiceerd te worden.
Als zij echter bij de instelling weggaan, maar toch op school blijven, moet er wel een toelaatbaarheidsverklaring komen. De school regelt dit voor de leerlingen in samenwerking met de ouders.

De uitplaatsing van een plaats bekostigde leerling
In principe wordt er van uitgegaan dat een leerling uit één van de instellingen (Triversum, Amstelduin en Transferium) voor de duur van de behandeling bij De Spinaker staat ingeschreven. De Spinaker gaat ervan uit dat de leerling daarna terugkeert naar de school van herkomst of een andere externe school.
De externe school kan ook een andere afdeling van De Spinaker zijn. De Spinaker kan desgewenst, op verzoek van de instelling en/of ouders, adviseren over de schoolkeuze.

Let op!!!
Als de leerling niet naar school van herkomst of een reguliere school geplaatst kan worden maar in het voortgezet speciaal onderwijs  moet blijven dan wordt het samenwerkingsverband op de hoogte gesteld en treedt de procedure zoals hierboven beschreven in werking.
 

Schoolondersteuningsprofiel

Ons schoolondersteuningsprofiel is een instrument om de ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de kwaliteit daarvan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Hierbij benoemen we de onderwijsinhoudelijke, procesmatige en structurele kenmerken van de school.
Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk onderdeel van de Wet Passend Onderwijs.
Het samenwerkingsverband zal aan de hand van alle profielen een dekkend aanbod realiseren, zodat alle leerlingen in de regio een passende plek krijgen.
In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we  welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en welke leerlingen wij op dit moment de juiste ondersteuning kunnen bieden. De kwaliteitsnormen voor het (V)SO garanderen al een hoog niveau van basisondersteuning. De Spinaker komt immers pas in beeld indien blijkt dat de ondersteuningsmogelijkheden van het regulier onderwijs ontoereikend zijn. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft hier meer inzicht in.