Medezeggenschapsraad

 

Een medezeggenschapsraad (MR) hoort op elke school aanwezig te zijn.
De MR is medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid op de school.
De rechten en plichten van de raad zijn vastgelegd in het medezeggenschapsreglement.

Ten aanzien van beleidsvoornemens van de directie en het bestuur heeft zij instemmings- en/of adviesrecht.
De directeur van de school adviseert de MR, maar heeft geen stemrecht.

De MR komt een aantal keren per jaar bijeen om zaken die aan de orde zijn, te bespreken.
De MR is samengesteld uit ouderleden en personeelsleden.
De schoolleiding vertelt u graag meer over deelname aan de MR.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar.
 


Ouders gezocht

Graag zien we dat nog meer ouders in een vertegenwoordigende rol meepraten en beslissen over het onderwijs van hun kind. Mochten ouder(s)/verzorgers belangstelling hebben voor de MR en mee willen praten dan kunnen zij zich bij de school opgeven. De contactpersoon is mevrouw M. Vermond, zij is bereikbaar via de algemene mailbox van de MR waar ouder(s)/verzorger(s) zich kandidaat kunnen stellen voor de MR: mrdespinaker@ronduitonderwijs.nl

Wat verwachten wij van u:

  • U wilt de school positief en kritisch volgen
  • U bent discreet
  • U bent een aanspreekpunt voor ouders, leerlingen en collega’s die niet rechtstreeks naar school willen/ durven te gaan.
  • U heeft inspraak en advies bij schoolse zaken waarin de deelraad gekend dient te worden
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de deelraad
  • Informatie doornemen die aan de deelraad wordt verstrekt
  • U neemt voor drie jaar zitting in de MR
  • U wilt eventueel ook zitting nemen in de centrale MR van de Spinaker.

Centrale MR De Spinaker 

bezetting 2016-2017:

Voorzitter          Linda Arentz (Rondom onderwijsondersteuning)

Secretaris         Marcella Vermond (docent SO)

Afvaardiging     GMR  Marcella Vermond

Notulist             Marcella Vermond


Leden van de Centrale MR bezetting 2016-2017:      
 

Linda Arentz

Rondom       

Alkmaar

Marcella Vermond       

SO

Alkmaar

Sieta Smit

VSO

Hoorn

Jeroen Zondervan

VSO

Alkmaar

Piet Bohnenn

VSO

Heerhugowaard

Jan Meurs

 

ouder

 

 

 


MR-vergaderingen in schooljaar 2016-2017

MR, 13.30 uur

20-09-2016

01-11-2016

06-12-2016

14-02-2017

04-04-2017

30-05-2017

20-06-2017


 


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad in Alkmaar functioneert ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van het bestuur Ronduit, bestaande uit een personeelsgeleding en een oudergeleding.  
Zij vergaderen op de volgende momenten:
 

GMR, ‘s avonds

26-09-2016

08-11-2016

15-12-2016

28-02-2017

13-04-2017

12-06-2017