Bevoegd Gezag

Stichting Ronduit

De Spinaker valt onder het bevoegd gezag van Stichting Ronduit. Ronduit wordt gevormd door 16 scholen, waarvan één voor speciaal onderwijs en één voor speciaal basisonderwijs. In totaal zijn er 24 leslocaties. Ronduit staat voor ondernemend, verantwoordelijk en resultaatgericht onderwijs.

Schoolbestuur Ronduit

Havinghastraat 22
1817 DA Alkmaar
072 514 78 30
info@ronduitonderwijs.nl
website RonduitBestuursbureau


De dagelijkse verantwoordelijkheid voor de organisatie van stichting Ronduit is in handen van de algemeen directeur. Onder zijn leiding regelen en coördineren de medewerkers van het bestuursbureau veel bovenschoolse zaken. Daarnaast bereiden zij beleid voor en geven zij uitvoering aan het vastgestelde beleid op het terrein van met name onderwijskundig beleid, personeelszaken, financiën, huisvesting en ICT. Verder fungeren zij natuurlijk als vraagbaak voor zowel interne als externe partijen.
Voor meer informatie over stiching Ronduit, verwijzen we u naar de website.