Samenwerking met ouders/verzorgers

Samenwerking tussen school en ouder(s)/verzorger(s) is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de leerling. De school heeft daarom regelmatig overleg met ouder(s)/verzorger(s).
Het team zet zich in om leerlingen optimaal te begeleiden en onderwijs te geven dat bij de ontwikkeling van de leerling past. Door het ondertekenen van het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) worden ouder(s)/verzorger(s) medeverantwoordelijk voor het onderwijs van hun kind, wij kunnen het namelijk niet alleen! Lees meer over het OPP.

 

Contact met de school

Bij plaatsing van nieuwe leerlingen worden ouders uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en 6 weken na plaatsing worden ouder(s) en hun kind uitgenodigd om het start OPP te bespreken en te ondertekenen.
Daarnaast hebben de groepsdocenten gedurende het schooljaar graag regelmatig contact met de ouder(s/verzorger(s) van hun leerlingen, dat kan telefonisch, of via de mail. De docenten stellen het op prijs als ouders het initiatief nemen tot contact.
Gedurende het schooljaar volgt er een evaluatiegesprek waarin de ontwikkeling van de leerling met de ouder(s) besproken wordt.
De leerling krijgt tweemaal per schooljaar een rapport mee. In het rapport staan de gedrags- en de leerresultaten van de afgelopen periode beschreven. Naar aanleiding van het rapport worden er oudergesprekken gepland en/of een ouderavond georganiseerd.

 

De groepsdocent

De vaste contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s) is de groepsdocent. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen contact opnemen met de groepsdocent wanneer er vragen zijn over de dagelijkse gang van zaken. Dit kan via de telefoon of per mail. Om de leerling optimaal te kunnen begeleiden in zijn/haar leerproces is het belangrijk dat er goed en regelmatig contact is. In het belang van de leerling is het nodig om elkaar op de hoogte te houden als er thuis of op school iets voorvalt.

 

Klachtenprocedure

Vanaf 1 augustus 1998 moet elk schoolbestuur een klachtenregeling hebben. De meeste klachten spelen zich af tussen ouder(s)/verzorger(s) en de docent. Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk geprobeerd wordt om juist op dit niveau, tussen ouder(s)/verzorger(s), tot oplossingen te komen. 
Voor extra ondersteuning kunt u terecht bij interne en externe vertrouwenspersonen van De Spinaker en de stichting Ronduit.
Als dat niet lukt, kunnen ouder(s)/verzorgers contact opnemen met de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
De onderwijsinspectie heeft geen specifieke taak bij het behandelen van klachten over onderwijs. Wel adviseert en ondersteunt de vertrouwensinspecteur bij klachten rond seksueel misbruik, seksuele intimidatie en ernstig fysiek of geestelijk geweld.
De klachtenprocedure ligt bij het directiekantoor van De Spinaker (072-5147830)

 

Contactpersoon/vertrouwenspersoon

De (school)contactpersoon is een medewerker school die het aanspreekpunt is voor klachten over de schoolsituatie: bijvoorbeeld over (cyber)pesten, (seksuele) intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, enzovoorts. De contactpersoon werkt bij de klachtbehandeling (veelal) samen met de (externe) vertrouwenspersoon. Lees meer.

 

Privacyreglement

Wij hanteren een privacyreglement, conform de Wet Persoonsregistratie. Dit reglement is van toepassing op het leerling-registratiesysteem van De Spinaker. In dit reglement wordt omschreven hoe de leerling gegevens moeten worden beheerd en welke rechten leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) hebben met betrekking tot dit registratiesysteem. Lees meer over de Wet Persoonsregistratie.


Foto’s t.b.v. de website van De Spinaker

Het kan voorkomen dat er op school foto’s van de leerlingen gemaakt worden, bijvoorbeeld bij speciale gebeurtenissen of tijdens activiteiten. Soms willen wij deze foto’s op onze website plaatsen. Dit kan uiteraard niet zonder de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen. Hiervoor krijgen ouder(s)/verzorger(s) bij de aanmeldingsformulieren ingesloten een toestemmingsverklaring beeldmateriaal. Alleen als u toestemming hiervoor geeft door middel van ondertekening van de verklaring kan er beeldmateriaal gebruikt worden.

 

Ziek worden op school

Het kan gebeuren dat een leerling ziek wordt tijdens schooltijd. Uiteraard zijn de docenten niet bevoegd om een diagnose te stellen en voorzichtigheid hierbij is belangrijk. Uitgangspunt binnen de school is dan ook dat als een leerling ziek is deze naar huis moet gaan. Er wordt vanuit school altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s) om te overleggen.

 

Medicatie

Medicijnen worden niet zonder toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) verstrekt. Wanneer het nodig is dat er op school structureel medicijnen verstrekt worden dan dient dit bevestigd te worden door middel van een formulier, hierin is specifieke informatie opgenomen m.b.t. het medicijn gebruik. U kunt dit formulier vragen aan de groepsdocent van uw kind.

Tot twaalf jaar is ondertekening ouder(s)/verzorger(s) voldoende, van 12 tot 16 jaar is ondertekening van zowel ouder(s)/verzorger(s) als leerling noodzakelijk en vanaf 16 jaar is de leerling wilsbekwaam m.b.t. medicijngebruik en hoeft alleen de leerling te tekenen.