Time-out- & Switchbeleid

Switch
Ondanks de ondersteuning die wij bieden kan het zijn dat het voor de leerling toch even niet lukt. Een docent kan de leerling dan, na het geven van een time-out, naar het switchlokaal sturen. Het switchlokaal is een prikkelarme ruimte waar altijd een switchmedewerker aanwezig is. De leerling wordt hier gestimuleerd om zelfstandig na te denken over een mogelijke oplossing en daarna weer op een positieve manier actief te kunnen deelnemen aan de les binnen de klas. Switchen is een werkwoord. Leerlingen komen in het switchlokaal om (hoog)opgelopen emoties als boosheid, verdriet, drukte, agressie te laten zakken. Pas dan kunnen ze switchen en nadenken over de volgende vragen: Wat gebeurde er? Wat kan je doen/heb je nodig om in de klas te blijven. De leerling krijgt tijdens het maken van een ‘Switch’ en het voeren van het gesprek met de docent inzicht in de reden waarom het even niet lukte en denkt na over mogelijke oplossingen. Vanwege het individuele karakter van de lessen wordt er op het BAP niet gewerkt met de methode Time-out & Switch.

Schorsing
Ongewenst en/of grensoverschrijdend gedrag wordt als leermoment gezien. Om tot een leermoment te komen is het belangrijk dat er passende maatregelen worden genomen. De maatregelen kunnen bestaan uit (herhaaldelijk) corrigeren van het gedrag, een vermaning, een officiële waarschuwing door middel van een brief van de locatiedirecteur of teamleider of een schorsing. Deze maatregelen hebben steeds tot doel het functioneren van de leerling op de school te optimaliseren en de veiligheid op school te waarborgen. Hierover zal altijd gesproken worden met de ouder(s)/verzorger(s). Aan een schorsing moet altijd een officiële waarschuwing vooraf gegaan zijn. Een schorsing vindt plaats in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij ernstige bedreiging, gebruik van geweld en/of het in bezit zijn/verhandelen van drugs. Een schorsing is een ordemaatregel waarbij een leerling een vastgesteld aantal dagen niet op school mag komen, met een maximum van vijf lesdagen. In geval van een schorsing worden de volgende stappen ondernomen:

  • De schoolleiding voert een gesprek met de leerling. Voordat de leerling naar huis gaat worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht.
  • De ouders worden schriftelijk in kennis gesteld van de schorsing en de reden van de schorsing, tevens worden zij uitgenodigd voor een terugkomgesprek.
  • De locatiedirecteur doet via een brief het formele verzoek aan de algemeen directeur en bestuur- directeur om te mogen schorsen. De schorsing gaat direct in.
  • De inspectie van het onderwijs, de leerplichtambtenaar en het bevoegd gezag worden door middel van een kopie van de schorsingsbrief op de hoogte gesteld.


Verwijdering
In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld bij herhaling van ernstige bedreiging en geweldpleging, waarbij de veiligheid van de overige leerlingen en/of het personeel in het geding is kan het bevoegd gezag van de school besluiten om een leerling definitief te verwijderen van een locatie. De locatie directeur dient hiervoor een verzoek in bij de algemeen directeur en deze doet een verzoek aan de bestuursdirecteur. De school heeft een inspanningsverplichting om de leerling op een vergelijkbare locatie te plaatsen, zij doet dit in samenspraak met de Commissie van Begeleiding. Bij een schorsing in afwachting van een definitieve verwijdering (de leerling is dan niet op school) worden dezelfde stappen ondernomen als bij een schorsing, zoals hierboven beschreven.

Beëindiging van school
De verblijfsduur op De Spinaker is voor elke leerling verschillend en kan eindigen wanneer een leerling:  

  • terugkeert naar het regulier onderwijs;
  • doorstroomt naar het mbo;
  • doorstroomt naar arbeid;
  • doorstroomt naar een zorgplaats;
  • een andere vorm van onderwijs nodig heeft;  
  • geen verlenging van de TLV (toelaatbaarheidsverklaring) meer krijgt.

Ruim voor de beëindiging van de plaatsing brengt de school een schooladvies uit. Ouder(s)/verzorger(s) en betrokken disciplines maken gezamenlijk afspraken over de procedure van aanmelding, overdracht en de plaatsing ergens anders. Als de leerling uitstroomt naar vervolgonderwijs zijn ouder(s)/verzorger(s) verantwoordelijk voor de aanmelding van hun kind bij de toekomstige school. Uiteraard kan onze school ouders/verzorgers hierin begeleiden. Ook bij andere uitstroomredenen zal gekeken worden naar de vorm van begeleiding en ondersteuning die noodzakelijk is, en dit zal met de ouder(s)/verzorger(s) besproken worden. 

​Op verzoek van ouders kan de school in contact treden met de instantie waarnaar de leerling uitstroomt.