Ziek, te laat, schoolverzuim, vervoer

Ziekmelding/afmelding

Wanneer een leerling ziek is of niet aanwezig kan zijn door bijvoorbeeld een tandarts-, doktersbezoek dan moet er door de ouder(s)/verzorger(s) contact opgenomen worden met de administratie van de vestiging. De leerling mag dit nooit zelf doen. De administratie zorgt ervoor dat de melding doorgegeven wordt aan de groepsdocent, coach en/of andere betrokkenen. Een eventueel stageadres dient door de ouder(s)/verzorger(s) of de leerling zelf op de hoogte gesteld te worden van afwezigheid. Om het missen van onderwijstijd te beperken tot het minimum vragen we ouders afspraken zoveel mogelijk buiten schooltijden in te plannen.

Te laat komen

Wanneer een leerling ongeoorloofd te laat op school komt, wordt dit geregistreerd. Bij drie keer te laat komen wordt, in overleg met de docent, de verloren tijd ingehaald. Wanneer een leerling structureel te laat op school komt, worden er (afhankelijk van de redenen) aanvullende maatregelen genomen. Bij structurele problemen met het op tijd komen wordt er contact gelegd met de leerplichtambtenaar.

Maatregelen preventie schoolverzuim

Wanneer een leerling zonder bericht afwezig is, wordt er door school ter controle contact met ouder(s)/verzorger(s) opgenomen, ook wordt het verzuim (geoorloofd of ongeoorloofd) geregistreerd. Wanneer er sprake is van 16 uur ongeoorloofd verzuim binnen 4 weken wordt dit gemeld bij de leerplichtambtenaar. Ook kan de school (preventief) contact leggen met de leerplichtambtenaar wanneer de school hier reden toe ziet. Om te voorkomen dat er onnodig procedures opgestart worden verzoeken wij ouder(s)/verzorger(s) dringend om altijd melding te maken van ziekte of bezoek aan bijvoorbeeld tandarts of dokter. Per locatie zijn er aanvullende afspraken en werkwijzen met betrekking tot preventie schoolverzuim. Deze zijn te lezen in de locatiegids en op de website. Daarnaast maakt de locatie bij herhaald verzuim altijd een plan van aanpak gericht op het terugdringen en stoppen van verzuim. Dit plan wordt altijd gemaakt samen met de leerling en diens ouders/verzorgers. Soms wordt ook hulpverlening en/of leerplicht betrokken bij het opstellen van het plan.

Bij ziekte van een docent

Bij ziekte van een docent zal de teamleider van de locatie ervoor zorgen dat er een passende oplossing gevonden wordt, hierbij is het voorkomen van lesuitval altijd leidend.

Vervoer

Ons beleid is erop gericht om de leerlingen in het VSO te stimuleren om op eigen gelegenheid naar school te komen. Het is belangrijk omdat dit de zelfredzaamheid van de leerlingen vergroot. Als er gebruik wordt gemaakt van de fiets of van leerling- of openbaar vervoer kunnen ouder(s)/verzorger(s) in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de reiskosten. Om dit te regelen kunnen ouders formulieren opvragen bij de gemeente van hun eigen woonplaats. Bij het verwerken van de aanvraag kan de gemeente de school om advies vragen. Als leerlingen gebruik maken van leerlingenvervoer is het de verantwoordelijkheid van ouder(s)/verzorger(s) dat het leerlingenvervoer tijdig ingelicht wordt over de vrije dagen. Wij hebben op school geen bewaakte fietsenstalling, het is dus belangrijk dat de leerlingen zelf voor een veilig slot zorgen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal van en/of beschadigingen aan vervoersmiddelen.