Resultaten

Cito
Wanneer leerlingen langer dan een jaar onderwijs volgen op De Spinaker worden zij onder andere gemonitord met de Cito. De Cito is landelijk erkend als meetinstrument en wordt ingezet om het niveau van een leerling te bepalen en te volgen. Tweemaal per jaar worden er Cito toetsen afgenomen, waardoor de progressie en het niveau zichtbaar worden. Deze resultaten worden meegenomen in het OPP en besproken met ouders. Wilt u meer over de Cito weten dan verwijzen wij u door naar de website www.cito.nl

TOA
De Spinaker werkt met TOA toetsen die het referentieniveau bepalen voor taal en rekenen. Bij voldoende score geldt een TOA als bewijs voor het beheersen van het 1F, 2F of 3F niveau. Dit bewijs kan meegenomen worden in het portfolio van de leerling. De toetsen worden tevens gebruikt, bij de plaats bekostigde leerlingen, als leerlingvolgsysteem. De TOA is landelijk erkend als meetinstrument. Wilt u meer informatie over de TOA toetsen dan verwijzen wij u door naar Toets.nl, de instantie die de TOA toetsing uitvoert.

Rapporten
Tweemaal per jaar wordt een rapport aan de leerlingen uitgereikt waarin zij een waardering krijgen m.b.v. een vijfpuntschaal en/of cijfers:

  • gedrag
  • werkhouding
  • leervorderingen

Cijfers worden in het VSO in ieder geval gegeven voor de basisvakken: Nederlands, Engels en rekenen/wiskunde. Dit rapport is bedoeld als een stimulans voor de leerlingen.
Naar aanleiding van het rapport worden er oudergesprekken met de groepsdocent gepland en/of een ouderavond georganiseerd.

Portfolio
Iedere leerling op De Spinaker heeft een portfolio. Een portfolio is een leerlinggebonden map waarin de voortgang van een leerling inzichtelijk gemaakt wordt. In de map zitten meerdere documenten, waaronder het OPP, competentielijsten, stageverslagen, beoordelingen en cijferlijsten. Het portfolio kan een belangrijke functie vervullen bij het overstappen naar een andere klas, naar vervolgonderwijs, naar werk, of naar (arbeidsmatige) dagbesteding. Leerlingen kunnen d.m.v. deze map laten zien op welke gebieden zij vooruit zijn gegaan en wat hun sterke / zwakke kanten zijn.

Aka (breed) mbo niveau1
De AKA opleidingen (arbeidsmarktgekwalificeerd assistent) worden vanuit De Spinaker locatie Heerhugowaard aangeboden. Meer informatie hierover staat op de website van deze locatie.

Branche gericht
Ook branchegerichte opleidingen worden vanuit de locatie Heerhugowaard aangeboden. De meest voorkomende zijn:

  • Heftruckchauffeur (branche gericht) Er bestaat de gelegenheid voor de leerlingen om aan het examen van heftruckchauffeur deel te nemen.
  • VCA (branche gericht) Binnen De Spinaker is het mogelijk om Het certificaat Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers (VCA) te kunnen behalen. Meer informatie kunt u vinden op de website  www.vca.nlExamen en certificaten
De Spinaker biedt de leerlingen verschillende opleidingen met uitzicht op erkende diploma’s en certificaten aan, waaronder branche gericht en op VMBO-tl niveau.

  • VMBO-bb/bk Op een aantal locaties kunnen leerlingen, in samenwerking met een school voor regulier onderwijs door middel van een symbiose traject, examen doen in VMBO-bb-bk. De leerlingen volgen in dat geval de theorievakken op De Spinaker en de praktijkvakken op een andere school. Het perspectief kan zijn dat de betreffende leerling in het vierde leerjaar een volledige overstap maakt.
  • VMBO-tl Leerlingen kunnen examen doen voor het VMBO-tl in de leerroute economie of zorg en welzijn. Zij volgen dit traject in een tijdsbestek van 4 of 5 jaar met als doel mee te kunnen doen aan de staatsexamens VMBO-tl. Zij kunnen deelcertificaten behalen of een volledige VMBO-tl diploma.
  • Staatsexamens Bij de locatie VSO-Alkmaar kunnen alleen bij hoge uitzondering leerlingen die vanuit Triversum naar De Spinaker komen deelcertificaten behalen door deel te nemen aan het staatsexamen.