Onderwijsondersteuning 

Ondersteuning voor de leerlingen
De school werkt waar nodig samen met hulpverlening en zorginstellingen. Wij hebben als uitgangspunt: één leerling, één plan. Dit houdt in dat er een individuele onderwijsondersteunende route uitgezet wordt per leerling. Deze ondersteuningsroute waarborgt de afstemming tussen zowel de interne- als de externe zorg. De school werkt samen met diverse jeugdhulporganisaties en de Jeugd GGZ.

Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP)
Wanneer een leerling bij ons op school onderwijs gaat volgen, wordt er door de commissie van begeleiding een (voorlopig) uitstroomprofiel bepaald om vanuit dit profiel een eerste OPP te schrijven. Een OPP is een ontwikkelingsplan dat voor elke leerling individueel wordt opgesteld. Dit plan dient als uitgangspunt voor de begeleiding en het leertraject van de leerling op onze school. In het OPP staat welke vakken voor de leerling belangrijk zijn, op welk niveau hij/zij moet kunnen werken en welke punt(en) van gedrag aandacht behoeven. Iedere leerling heeft dus zijn/haar eigen aandachtspunten. De leerlingen worden minimaal eenmaal per jaar zowel pedagogisch als didactisch gescreend. Dit gebeurt met behulp van de SCOL, VPI, CITO en de TOA toetsen. Meer informatie over de TOA en de CITO staat beschreven bij het hoofdstuk Resultaten. Het OPP moet ondertekend worden door de ouder(s)/verzorger(s), de leerling (12 jaar en ouder) en de groepsdocent. Ouders krijgen een uitnodiging van de docent om het OPP te bespreken .

De ondersteuningsstructuur binnen de school
Rondom de begeleiding van de leerlingen op school is een ondersteuningsstructuur opgebouwd. In eerste instantie is de groepsdocent de aan te spreken persoon voor leerlingen in zijn of haar groep. Deze docent wordt ondersteund door de ondersteuningscoördinator. Daarnaast is er een commissie van begeleiding (CVB), die de leerlingen volgt en waar nodig aanvullend advies uitbrengt.
Met behulp van een pedagogisch- en didactisch leerlingvolgsysteem wordt het functioneren en presteren van de leerlingen systematisch beschreven.

Rondom Onderwijsondersteuning
De Spinaker heeft in Alkmaar nog een afdeling: Rondom Onderwijsondersteuning, een team van diverse gespecialiseerde medewerkers. Door werkzaamheden locatie- en regio-overstijgend te organiseren maakt Rondom Onderwijsondersteuning een betere samenwerking mogelijk. Door middel van uitwisseling, afstemming en een integrale aanpak wil Rondom Onderwijsondersteuning passend onderwijs organiseren voor alle leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 23 jaar.

Meer informatie over Rondom Onderwijsondersteuning is te lezen
op de website van Rondom Onderwijsondersteuning. 


De Commissie van Begeleiding
Op iedere locatie is een Commissie van Begeleiding (CVB) ingesteld. Deze commissie bespreekt minimaal eens per maand leerlingen die ondanks alle ondersteuning in de groepen toch extra aandacht behoeven. Uit de bespreking komen adviezen naar voren die de groepsdocent kan gebruiken en er worden waar nodig aanvullende maatregelen in gang gezet. Daarnaast analyseert de Commissie van Begeleiding het OPP. De Commissie van Begeleiding bestaat uit een ondersteuningscoördinator, orthopedagoog/psycholoog, de locatiedirecteur en/of teamleider. De Commissie van Begeleiding bespreekt naast bovenstaande in haar vergaderingen ook alle nieuwe aanmeldingen. De CvB neemt in haar vergadering het besluit of de aanmelding gehonoreerd wordt en in welke groep de leerling geplaatst kan worden. 

Scholing/deskundigheidsbevordering docenten
De docenten krijgen door het schooljaar heen regelmatig en op verschillende gebieden scholing aangeboden. Deze scholing kan gaan over de laatste ontwikkelingen binnen het onderwijs, het (blijven) afstemmen van de doelgroep op zowel didactisch- als gedragsmatig vlak etc. De scholing/deskundigheidsbevordering wordt tijdens vooraf vastgestelde studie(mid)dagen voor de docenten georganiseerd.
Daarnaast bieden de locaties de volgende scholing aan:

  • Video interactie begeleiding (niet structureel en niet op alle locaties) Het doel van de video-opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de docenten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden, zijn alleen voor intern gebruik.
  • Verbale- en fysieke agressie hantering


​Video interactie begeleiding  In het kader van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs krijgen onze docenten School Video Interactie Begeleiding. Het doel van de video opnamen die tijdens de lessen gemaakt worden, is de docenten te begeleiden bij -, en te professionaliseren in hun onderwijskundige taak. De opnamen die gemaakt worden zijn alleen voor intern gebruik.

Stagiaires
De Spinaker geeft stagiaires van verschillende opleidingen (MBO en HBO) jaarlijks de gelegenheid bij ons stage te lopen. Zij worden begeleid door één van de groepsdocenten of medewerkers van onze school. De stageperiode kan variëren van een aantal maanden tot een heel schooljaar.