Wet passend onderwijs

Wet passend onderwijs
Per 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs van kracht gegaan. Dit houdt in dat de scholen een zorgplicht krijgen. De scholen zijn verantwoordelijk om elk kind een goede onderwijsplek te bieden. Om hier daadwerkelijk aan te voldoen vormen reguliere- en speciaal onderwijsscholen samen regionale samenwerkingsverbanden.

Financiering
Ook de financiering bij de invoering van de Wet Passend Onderwijs is veranderd. De bekostiging van extra ondersteuning voor een leerling is niet meer afhankelijk van een landelijke indicatie. Het zo genaamde “rugzakje” is hiermee verdwenen. Het beschikbare geld wordt verdeeld over de samenwerkingsverbanden en zij verdelen dit weer onder de scholen waar extra ondersteuning nodig is.

Het samenwerkingsverband (SWV)
De organisatie van Weer Samen Naar School wordt geregeld vanuit de regionale samenwerkingsverbanden(SVW). Een samenwerkingsverband bestaat uit een aantal basisscholen en één of meer scholen voor speciaal onderwijs.
Ieder samenwerkingsverband heeft een Permanente Commissie van Leerlingenzorg ( PCL) .
Deze commissie beoordeelt of het nodig is om een leerling, binnen het (speciaal) onderwijs te plaatsen.
Het samenwerkingsverband vraagt advies aan onafhankelijke deskundigen en kijkt of uw kind op de juiste plek zit of niet.
Wanneer dit niet het geval is en de deskundige een advies geven voor speciaal onderwijs, geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af.
Samenwerkingsverbanden van Noord Holland

Toelaatbaarheidsverklaring (TLV)
Met deze toelaatbaarheidsverklaring kan uw kind geplaatst worden op de school waar u uw kind heeft aangemeld. De aanmelding van uw kind dient 10 weken voor het nieuwe schooljaar ingediend te zijn. De school gaat kijken of er aan de zorgplicht is voldaan vanuit de school van herkomst en of uw kind daadwerkelijk in aanmerking komt voor plaatsing. Wanneer dit het geval is meldt de school uw kind aan bij het samenwerkingsverband. Wanneer het samenwerkingsverband hiermee instemt krijgt u een toelaatbaarheidsverklaring. Deze toelaatbaarheidsverklaring geeft toegang tot de school van aanmelding.
Wanneer u deze verklaring niet krijgt, moet u uw kind aanmelden bij een andere school bv. een gewone reguliere (basis/vo) school binnen het samenwerkingsverband of daarbuiten.

De onderwijsconsulent
Wanneer u het niet eens met de toelatingsbeslissing dan kunt u een beroep doen op de onderwijsconsulent. Deze consulenten bemiddelen kosteloos tussen ouders en school. 
Als dit niet voldoende is, kunt u terecht bij de (tijdelijke) landelijke geschillencommissie passend onderwijs.

Extra informatie:
Wilt u meer informatie over de samenwerkingsverbanden, passend onderwijs, plaatsing en de financiering, dan verwijzen wij u naar de volgende website  www.passendonderwijs.nl
Via deze website vindt u eveneens de routing in een stroomschema voor aanmelding en zorgplicht.
Belangrijk !!! Voor de afdelingen Kliniek (Triversum), leerlingen van het Orthopedagogisch Zorg Centrum Amstelduin Lijn 5 te Alkmaar, en Transferium te Heerhugowaard geldt deze indicatiestelling niet. Voor hen is bij het Ministerie van OC&W plaatsbekostiging aangevraagd.

Commissie van Begeleiding (CVB)
De commissie van begeleiding van de school stelt met hulp van handelingsgerichte diagnostiek een OntwikkelingsPersPectief het zgn. OPP voor de toelating van de leerling. De ouders en leerlingen nemen dit plan door en vullen het desgewenst aan en ondertekenen dit.

De plaatsing van plaats bekostigde leerlingen
Onze leerlingen van Triversum, Amstelduin en Transferium, krijgen onderwijs op basis van plaats bekostiging. Dit wil zeggen, dat zij (afhankelijk van het aantal toegekende plaats bekostigde plekken) een onderwijsplaats krijgen. Zij hoeven niet geïndiceerd te worden.
Als zij echter bij de instelling weggaan, maar toch op school blijven, moet er wel een toelaatbaarheidsverklaring komen. De school regelt dit voor de leerlingen in samenwerking met de ouders. De leerlingen die geplaatst zijn in de gesloten jeugdzorg hebben automatisch bij het verlaten van deze instelling een verklaring voor ruim één jaar (uitstroom jaar plus extra schooljaar).

De uitplaatsing van een plaats bekostigde leerling
In principe wordt er van uitgegaan dat een leerling uit één van de jeugdinstellingen (Triversum, Parlan, Amstelduin en Transferium) voor de duur van de behandeling bij De Spinaker staat ingeschreven. De Spinaker gaat ervan uit dat de leerling daarna terugkeert naar de school van herkomst of een andere externe school. De externe school kan ook een andere afdeling van De Spinaker zijn. De Spinaker kan desgewenst, op verzoek van de instelling en/of ouders, adviseren over de schoolkeuze.

Let op!!!
Als de leerling niet naar school van herkomst of een reguliere school geplaatst kan worden maar in het speciaal onderwijs moet blijven dan wordt het samenwerkingsverband op de hoogte gesteld en treedt de procedure zoals bij plaatsing van een kind in bovenaan deze pagina werking.

Het schoolondersteuningsprofiel
Ons schoolondersteuningsprofiel is een instrument om de ondersteuning die onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de kwaliteit daarvan op hoofdlijnen in beeld te brengen. Hierbij benoemen we de onderwijsinhoudelijke, procesmatige - en structurele kenmerken van de school.
Het ondersteuningsprofiel is een belangrijk onderdeel van de Wet Passend Onderwijs.
Het samenwerkingsverband zal aan de hand van alle profielen een dekkend aanbod realiseren, zodat alle leerlingen in de regio een passende plek krijgen.
In ons schoolondersteuningsprofiel beschrijven we welke ondersteuning wij nu al kunnen realiseren en welke leerlingen wij op dit moment de juiste ondersteuning kunnen bieden. De kwaliteitsnormen voor het (V)SO garanderen al een hoog niveau van basisondersteuning. De Spinaker komt immers pas in beeld indien blijkt dat de ondersteuningsmogelijkheden van het regulier onderwijs ontoereikend zijn. Ons schoolondersteuningsprofiel geeft hier meer inzicht in.
U leest hier het schoolondersteuningsprofiel van De Spinaker VSO Alkmaar en VSO Hoorn 

Het Pedagogisch/Didactisch Leerling volgsysteem
Per 1 augustus 2013 heeft er een verandering plaats gevonden mbt. de handelingsplannen. De Spinaker werkt (conform de wetgeving) met het O.P. (OntwikklingsPlan)  voor het VSO.
Deze ontwikkelingsplannen worden elk jaar met ouder en leerling besproken geëvalueerd en kunnen eventueel. tussentijds worden bijgesteld.
De Spinaker werkt met een systeem van handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in dat voor iedere leerling bij binnenkomst, samen met de ouders, er een uitstroomprofiel wordt bepaald, om vanuit dit uitstroomprofiel tot een individueel ontwikkeling plan te komen. Dit ontwikkelingsplan dient als uitgangspunt voor de begeleiding en het leertraject van de leerling op onze school. Ouders en leerling ( bij 12 jaar en ouder) ondertekenen dit plan.
Alle leerlingen van De Spinaker worden gedurende hun schoolperiode pedagogisch en didactisch getoetst. Dit gebeurt twee maal per jaar middels de Cito en de TOA toetsen. De resultaten van deze toetsen worden verwerkt in het O.P.(OntwikkelingsPerspectief)
Jaarlijks wordt bezien of de leerling voldoende vaardigheden heeft verkregen om met succes terug te keren naar het regulier onderwijs of uit te stromen naar arbeid/dagbesteding.

De leerlingdossiers
Alle informatie over leerlingen wordt in een speciaal daarvoor samengestelde dossier systematisch opgeslagen en achter gesloten deuren opgeborgen.
De toegankelijkheid tot de gegevens is wettelijk geregeld en staat in het Privacyreglement, dat gebaseerd is op de Wet persoonsregistratie. Dit reglement is goedgekeurd door het Bevoegd Gezag van de school en opgenomen in het handboek protocollen, reglementen, beleidsplannen en overeenkomsten. Dit handboek ligt op de verschillende afdelingen ter inzage.