Inrichting van het onderwijs

Basisvorming

De leerlingen krijgen in leerjaar 1 en 2 de basisvorming aangeboden, dit houdt in dat er een standaardpakket op leerniveau vmbo- bk/tl onderwezen wordt. Na deze basisvorming is het mogelijk om door te stromen naar de bovenbouw van De Spinaker of naar het regulier onderwijs.
 

De VSO uitstroomprofielen

Er zijn binnen De Spinaker drie verschillende uitstroomprofielen, hier wordt het leertraject op afgestemd.
 

 • Vervolgonderwijs Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht in staat te zijn een diploma voortgezet onderwijs te behalen (vmbo-bb, -kb, -tl) of een diploma op het mbo niveau 1, 2, 3 of 4. Het onderwijs is inhoudelijk geënt op het regulier onderwijs, zowel in de onderbouw (kerndoelen) als in de bovenbouw (examenprogramma`s). Daarnaast is het gericht op een succesvolle doorstroom, zo mogelijk naar vervolgonderwijs (mbo) of, in enkele gevallen, door/terugstroom van de leerling naar het regulier voortgezet onderwijs.

  De mogelijkheden met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn:
  *terugkeer naar het voortgezet onderwijs;
  * behalen van deelcertificaten door middel van staatsexamens;
  * het behalen van een volledig diploma;
  * toeleiding naar mbo niveau 1, 2 , 3 of 4.

 

 • Arbeid Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij op termijn kunnen doorstromen naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma voortgezet onderwijs (vmbo-bb, -kb, -tl) of mbo (niveau1, 2 en 3) te behalen.

  Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:
  * arbeid in een regulier bedrijf, in combinatie met landelijk erkend(e) certificaat/certificaten;
  * arbeid in een regulier bedrijf, zonder certificaten;
  * (beschermde) arbeid in een sociale werkvoorziening.

   
 • Dagbesteding Leerlingen in het uitstroomprofiel dagbesteding worden vanuit het VSO begeleid naar een voorziening voor dagbesteding.

  Er wordt een onderscheid gemaakt in:
  * arbeidsmatige dagbesteding;
  * taak- of activiteit gerichte dagbesteding;
  * belevingsgerichte dagbesteding.

 

Sociaal - emotionele ontwikkeling / burgerschap en sociale cohesie

Als VSO school zijn wij bij uitstek een plaats waar veel gedaan moet worden aan het bijbrengen van sociale vaardigheden, burgerschap en sociale cohesie (groepsomgang). Wij besteden dan ook aandacht aan de sociaal- emotionele ontwikkeling en het aanleren van sociale vaardigheden bij de leerlingen. Dit gebeurt door middel van groeps- en individuele gesprekken, maar ook en vooral door aandacht voor- en het bespreken van de dagelijkse omgang. Dit is o.a. terug te vinden in het rooster onder burgerschap/mentortijd, maar hier wordt natuurlijk op ieder moment van de schooldag aan gewerkt. 

 

ICT

De school heeft op alle locaties netwerken geïnstalleerd, zodat de lessen ondersteund kunnen worden met digitaal materiaal en de leerlingen ook digitale vaardigheden kunnen trainen.
ICT wordt op verschillende niveaus binnen de school ingezet.
Zoals door medewerkers voor de administratie, het onderwijsondersteuningssysteem, onderzoek, pedagogisch/didactisch leerlingvolgsysteem en ondersteuning voor onderwijsmethoden.
Maar ook voor en door de leerlingen:  klassikale instructie met behulp van een digitaal schoolbord, dyslexie programma’s, kennisnet/Gynzy,  ECDL (Europees digitaal rijbewijs) en educatieve spelletjes

 

Culturele vorming

Binnen de school is er veel aandacht voor culturele vorming. Er wordt op de lesplaatsen een cultureel aanbod geboden in de vorm van tentoonstellingen, toneel- en filmvoorstellingen die de leerlingen kunnen bezoeken.

 

De transitiecoach

(stagebegeleider/ stagecoördinator)
De transitiecoach werkt nauw samen met het UWV en re-integratie bedrijven om de overgang van school naar werk optimaal te laten verlopen. De transitiecoach werkt tevens samen met de docenten en begeleidt de leerlingen op de stage plekken.

 

Rondom Onderwijsondersteuning, onderzoek, assessment, observatie en advies

De locaties van De Spinaker kunnen gebruik maken van de ondersteuning door Rondom. Voor leerlingen die mogelijk geschikt zijn voor een onderwijstraject richting werk, kan een assessment worden aangevraagd om te onderzoeken of de leerling werkelijk over voldoende praktische vaardigheden beschikt. Lees meer


De leerwerkplaatsen

Wij hebben verschillende leerwerkplaatsen voor leerlingen. Het doel is om de leerlingen kennis te laten maken met een diversiteit aan vaardigheden gericht op toekomstige beroepsuitoefening. Niet op alle locaties worden dezelfde leerwerkplaatsen aangeboden. Leerlingen kunnen wel gebruik maken van leerwerkplaats van een andere locatie. Voorbeelden van leerwerkplaatsen zijn De Loods in Heerhugowaard en Restaurant Nr7 in Alkmaar

 

Het Europees Subsidie Fonds ESF 2014-2020

Begin 2014 is het nieuw ESF programma gestart voor de programmaperiode 2014-2020. De centrumgemeenten van de 35 arbeidsmarktregio’s in Nederland kunnen vanaf 2014 subsidie aanvragen voor de gehele arbeidsmarktregio. Per arbeidsmarktregio wordt een ESF budget vastgesteld. In één subsidieaanvraag participeren dus meerdere uitvoerders (verschillende gemeenten én PRO (praktijkonderwijs) en VSO scholen).

Voor de Regio Noord-Holland Noord is Alkmaar de centrumgemeente. De gemeente Alkmaar is voor onze regio verantwoordelijk voor een goede inzet en verantwoording van deze middelen. De nieuwe ESF projecten hebben steeds een looptijd van 2 jaar. De ESF subsidie kan onder andere worden ingezet voor Arbeidstoeleiding van leerlingen van PRO- en VSO scholen. Met behulp van ESF gelden wil De Spinaker de samenwerking met de scholen, werkgevers en gemeenten versterken. Door extra begeleiding en arbeidstraining, intensieve ervaringsstages, het aanbieden van branchegerichte cursussen, MBO opleidingen en de nazorg/job coaching krijgen leerlingen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt een betere kans op werk of een vervolgopleiding. Hiermee worden jongvolwassenen in staat gesteld een baan te vinden en te behouden. De Spinaker participeert in de ESF aanvraag van de gemeente Alkmaar. PrO Werk is de coördinator tussen alle PRO- en VSO scholen in de regio.