Leerling volgsysteem

Het Pedagogisch en Didactisch Leerling volgsysteem
Per 1 augustus 2013 heeft er een verandering plaats gevonden mbt. de handelingsplannen. De Spinaker werkt (conform de wetgeving) met het OPP (OntwikklingPerspectiefPlan)  voor het VSO.
Deze OPP’s worden elk  jaar met ouder en leerling besproken geëvalueerd en kunnen evt. tussentijds worden bijgesteld.
De Spinaker werkt met een systeem van handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in dat voor iedere leerling bij binnenkomst, samen met de ouders, er een uitstroomprofiel wordt bepaald, om vanuit dit uitstroomprofiel tot een OPP te komen, welke dient als uitgangspunt voor de begeleiding en het leertraject van de leerling op onze school. Ouders en leerling ( bij 12 jaar en ouder) ondertekenen dit plan.

Alle leerlingen van De Spinaker worden gedurende hun schoolperiode pedagogisch en didactisch getoetst. Dit gebeurt twee maal per jaar middels de Cito en de TOA toetsen. De resultaten van deze toetsen worden verwerkt in het OPP.
Jaarlijks wordt bezien of de leerling voldoende vaardigheden heeft verkregen om met succes terug te keren naar het regulier onderwijs of uit te stromen naar arbeid/dagbesteding.

De Leerlingdossiers
Alle informatie over leerlingen wordt in een speciaal daarvoor samengestelde (digitaal) dossier systematisch opgeslagen.
De toegankelijkheid tot de gegevens is wettelijk geregeld en staat in het Privacyreglement, dat gebaseerd is op de Wet persoonsregistratie. Dit reglement is goedgekeurd door het Bevoegd Gezag van de school en opgenomen in het handboek protocollen, reglementen, beleidsplannen en overeenkomsten. Dit handboek ligt op de verschillende afdelingen ter inzage.